ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μαθησιακές Δυσκολίες

Τομείς Αξιολόγησης & Παρέμβασης
  • Ανάγνωση
  • Ορθογραφία
  • Γραπτός & Προφορικός λόγος
  • Αριθμητική
  • Μνήμη
  • Αφήγηση
  • Κριτική σκέψη
  • Σχολική ετοιμότητα